GOK > SPB Home > Govt.-order-circulars

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Govt. Order and Circulars​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​

​​​​​2017


 

¦r 90 J¸ï¦© 201721.10.2017Challenges and Opportunities for Sustainable Rural Development PÀÄjvÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtPÉÌ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ ªÀw¬ÄAzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
¦r 46 J¸ï¦J 2016(¨sÁUÀ-1)10.10.20172017-18£Éà ¸Á°£À°è gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ “3451-00-101-4-00”gÀr ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà vÉæöÊ ªÀiÁ¹PÀ CªÀ¢üAiÀÄ 1/4 ¨sÁUÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ.
¦r 89 J¸ï¦© 201730.08.2017G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ D¥ÀÛ±ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
​​¦r 89 J¸ï¦© 2017 21.8.2017G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 89 J¸ï¦© 201718.8.2017²æà ¹.JA.E¨Áæ»A, ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 25 J¸ï¦© 20171.8.2017gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw §UÉÎ
¦r 46 J¸ï¦J 201610.7.20172017-18£Éà ¸Á°£À°è gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 3451-00-101-4-00 gÀr ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è 2£Éà vÉæöʪÀiÁ¹PÀ CªÀ¢üAiÀÄ 1/4 ¨sÁUÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ
¦r 57 J¸ï¦© 2017 17.6.2017²æà £À«Ãzï CAdÄA n.J¯ï. ©£ï n.J¯ï.C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï, ºÀħâ½î EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 45 AiÉÆÃ¥ÀgÀ  201726.5.2017AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉAiÀÄ J¸ï-3 ±ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 45 AiÉÆÃ¥ÀgÀ  201711.5.2017AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉAiÀÄ J¸ï-2 ±ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 66 J¸ï¦© 201725.5.2017²æêÀÄw J£ï.¥ÁªÀðw, ±ÁSÁ¢üPÁj EªÀgÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ (J¸ï-3) ±ÁSÉAiÀÄ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 58 J¸ï¦© 201715.5.2017²æà CdAiÀiï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸Àa£ï PÀĪÀiÁgï ©.J¸ï. ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 29 J¸ï¦© 201724.3.2017²æà gÁPÉÃ±ï ¥ÁAqÉ Dgï., zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 79 J¸ï¦© 201515.3.2017²æà ¹.JA.E¨Áæ»A, ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 25 J¸ï¦© 2017
10.3.2017gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw §UÉΠ
¦r 24 J¸ï¦© 20177.3.2017²æà ºÀjñÀ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, J¸ï-3, EªÀgÀ£ÀÄß ±ÁSÁ¢üPÁj, J¸ï-3 ºÀÄzÉÝAiÀÄ C¢üPÀ ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 46 J¸ï¦© 2016 (¨sÁUÀ-4)17.2.2017gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ C¢üPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÁªÀÄ ¤z​ÉÃð±À£À §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 201714.2.2017gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð²vÀgÁzÀ C¢üP​ÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ D¹Ã£À ±ÀÄ®Ì ¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ
ಪಿಡಿ 129 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016​​31.1.2017ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್-3 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ

ಪಿಡಿ 18 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

19.1.2017

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016 (ಭಾ)

19.1.2017

ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ ವೀರಪ್ಪ ಸೋಮಣ್ಣವರ್ , ಬೆಂಗಳೂರು​ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ  ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 136 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

2.1.2017

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2016

 ಪಿಡಿ 112 ಎಸ್ ಪಿ 2015

28.11.2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3451-00-101-4-00 (ಯೋಜನೇತರ) ರಡಿ ಅನುದಾನ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 

ಪಿಡಿ 112 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

26.11.2016 ​

 ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಇವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 105 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

19.10.2016 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 107 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

26.9.2016 

 ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

24.9.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 4 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2015

3.9.2016

Community Empowerment in changing World issues and challenges ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 97(2)  ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

29.8.2016 

 ಶ್ರೀ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 97(1)  ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

29.8.2016 

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.ಯೂನಸ್ ಖಾನ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 93 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

24.8.2016

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 91 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

16.8.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 72 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

16.8.2016

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 37 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

8.8.2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿದಿಷಾ ಚೌಧುರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ವೈ​ದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 3 ಎಸ್ ಪಿ ಎ 2016

3.8.2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್.ವಿ., ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 22 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

8.6.2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ಶಸ್ರ್ತ  ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 4 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2015

1.6.2016

Community Empowerment in changing World issues and challenges ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 56 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

31.5.2016

ಶ್ರೀ ಸೈಫುಲ್ಲಾಖಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 4 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2015

11.5.2016

Community Empowerment in changing World issues and challenges ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 42 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

30.4.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಆಇ 1 ಬಿಆರ್ ಎಸ್ 2016

27.4.2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3451-00-101-4-00 (ಯೋಜನೇತರ) ರಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

 

ಪಿಡಿ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016(P)

15.4.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

 

ಪಿಡಿ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

12.4.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸಿಆಸುಇ 666 ಎಸ್ ಜಿ ಒ 2013

2.4.2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 19 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

2.4.2016

ದಿನಾಂಕ 25.5.2016ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಡಿ 19 ಎಸ್ ಪಿಬಿ 2016ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 

ಆಇ 244 ವೆಚ್ಚ-6/2016

31.3.2016

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ 26ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

DPAR 129 SAS 201618.3.2016Relieving of Sri Rahees M (IES 2008), Research Consultant, State Planning Board, Bangalore -reg.

ಪಿಡಿ 95 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

18.3.2016

 ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 94 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2015

18.3.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್-3 ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 20 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

25.2.2016

ಶ್ರೀ ರಹೀಸ್, ಎಂ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 19 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

25.2.2016

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಆಜಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 15 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

1.2.2016

ದಿನಾಂಕ 3.2.2016ರಿಂದ 5.2.2016ರ ವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ in service ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ರಹೀಸ್ ಎಂ., ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 94 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2015

30.1.2016

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್-3 ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮೆ: ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ ರ್ಪ್ರೈಸಸ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 37 ಎಸ್ ಪಿ ಎ 2015

30.1.2016

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮಾನ್ಯ ುಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 14 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2016

28.1.2016

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಆಇ 91 ಬಿಆರ್ ಎಸ್ 2015

21.1.2016

2015-1​6ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3451-00-101-4-00 (ಯೋಜನೇತರ) ರಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

 

2015

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

 ¦r 95 J¸ï¦© 2015

8.12.2015 

 PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ MzÀV¹gÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ ¸ÀPÁðj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

 

¦r 92 J¸ï¦© 201524.11.2015G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà jAiÀiÁeï ©.n. ©£ï. gÁeï¦Ãgï, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ 
¦r 2 J¸ï¦© 201523.11.2015DyðPÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, £ÀªÀzɺÀ° EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 6.11.2015gÀAzÀÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ 6£Éà DEC CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ JA.J¸ï.L.J¯ï gÀªÀjAzÀ Rjâ¹zÀ «ªÀiÁ£À ¥ÀæAiÀiÁt nPÉÃl£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀUÀÄ°zÀ gÀzÀÝw ±ÀĮ̪À£ÀÄß JA.J¸ï.L.J¯ï. gÀªÀjUÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 68 J¸ï¦© 201523.11.2015gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀPÁðj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 88 J¸ï¦© 20157.11.2015²æêÀÄw ªÀiÁ®w ¹., »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, J¸ï-3 ±ÁSÉ, AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ ​EªÀgÀ£ÀÄß ²æà ºÀjñï, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÀ gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èqÀĪÀ §UÉÎÎ
¦r 34 J¸ï¦J 20147.11.20152015-16£Éà ¸Á°£À°è gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 3451-00-101-4-00 (AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ) Cr ¥ÀÄ£À«ð¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ  §UÉÎ
¦r 86 J¸ï¦© 20156.11.2015²æà Tdgï SÁ£ï ©£ï C§Äݯï CfÃeï SÁ£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 87 J¸ï¦© 20156.11.2015gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà eÉ.«.¢Ã¥ÀPï ©£ï ªÉAPÀmÉñï UÀÆæ¥ï-r £ËPÀPÀgÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 2 J¸ï¦© 20152.11.2015DyðPÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, £ÀªÀzɺÀ° EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 6.11.2015gÀAzÀÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ 6£Éà DEC CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 19(2) J¸ï¦© 201510.9.2015ªÀÄzÀgï vÉgɸÁ ªÀÄ»¼Á «zÁ央AiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆqÉÊPÉ£Á¯ï £À°è ¢£ÁAPÀ 25.7.2015gÀAzÀÄ K¥Àðr¹zÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀUÀÄ°zÀ ªÉZÀÑ ¥ÁªÀw  §UÉÎ
¦r 19 J¸ï¦J​ 20157.9.2015¢£ÁAPÀ 25.7.2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ £ÁåµÀ£À¯ï ¸É«Ä£ÁgïUÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ²æêÀÄw ©¢µÁ ZËzsÀÄj, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ WÀl£ÉÆÃvÀÛgÀ ªÀÄAdÆgÁw  §UÉÎ
¦r 36 J¸ï¦© 201521.8.2015G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ ¤ªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¤ªÁ¸ÀªÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 67 J¸ï¦© 201517.8.2015²æêÀÄw ªÀiÁ®w ¹., »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, J¸ï-3 ±ÁSÉ, AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ EªÀgÀ£ÀÄß J¸ï-3 ±ÁSÉAiÀÄ ±ÁSÁ¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èqÀĪÀ §UÉÎÎ
¦r 26 J¸ï¦J 201414.8.2015ªÉÄ: gÁAiÀiï¸ÉÆä CAqï PÀA¥À¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ PÀZÉÃjUÉ Multi Printer AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¨Á§ÄÛ ªÉZÀÑ ¥ÁªÀw §UÉÎ
¦r 13 J¸ï¦J 20153.8.2015PÀÄ.GªÀiÁ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ReÁ£Á¢üPÁj, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ 2015£Éà ¸Á°£À°è UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ
¦r 26 J¸ï¦J 201419.6.2015PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ gÀªÀgÀ  PÀZÉÃjUÉ Multi Printer AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÄ: gÁAiÀiï¸ÉÆä CAqï PÀA¥À¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ºÀt ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 19(2) J¸ï¦J 201518.6.2015PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ 2015£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄPÀ̼À ²PÀët ¨sÀvÉå ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ
¦r 19(1) J¸ï¦J 201518.6.2015PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ 2015£Éà ¸Á°£À°è ªÁ¶ðPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw §UÉÎ
¦r 40 J¸ï¦J 20143.6.20152015-16£Éà ¸Á°£À°è gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 3451-00-101-4-00 (AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ) Cr ¥ÀÄ£Àgï «¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 60 J¸ï¦© 2015 (P)1/3.6.2015²æà gÀ»Ã¸ï JA., ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ UÀ½PÉ gÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt jAiÀiÁ¬Äw ¸Ë®¨sÀå ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ
¦r 40 J¸ï¦© 201412.5.2015Institute for Social and Economic Change, Bangalore EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 5.2.2015 ªÀÄvÀÄÛ 6.2.2015gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹gÀĪÀ “Natural Resource and National Accounting in South Asia” CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 15(2) J¸ï¦© 2015 28.4.2015²æà gÀ»Ã¸ï.JA. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ ¹AUÁ¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä PÉÊUÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑzÀ ¥ÁªÀw §UÉÎ
¦r 60 J¸ï¦© 2013 10.3.2015Deputation of Sri Rahees M., Research Consultant, State Planning Board to New Delhi - reg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2014

​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 ¦r 14 J¸ï¦© 2014

31.12.2014 

 ²æêÀÄw gɨÉPÁ gÀAd¤, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ReÁ£Á¢üPÁj, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ​​

 

¦r 35 J¸ï¦© 2014 30.12.2014ªÉÄ: ²æà JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï Keɤì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ 2 UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 95 ¦J¸ïr 201423.12.2014²æà JA.J.¨Á¹vï, ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ EªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 37 J¸ï¦J 2014 4.12.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ZÀ£ÉßöÊUÉ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæªÁ¸À §UÉÎ
¹D¸ÀÄE 347 ¸ÀG¸Éà 201427.11.20​14gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ²ð JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥ÀzÀ£Á«ÄÃPÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 37 J¸ï¦© 2013 26.11.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
AiÉÆÃE 130 ¥ÀæPÁ 201417.11.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ
¦r 26 J¸ï¦© 201413.11.2014gÁAiÀÄZÀÆj£À PÀȶ «eÁÕ£À «±Àé «zÁå®AiÀĪÀÅ DAiÉÆÃf¹gÀĪÀ Agriculture Economic Research Association ​(AERA) £À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 201413.11.20​14²æà £À«Ãzï ¥ÁµÁ ©£ï ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï, ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 22 J¸ï¦J 201416.10.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ±ÁSÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ PÀbÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV 2 ¥sÁåPïì AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 22 J¸ï¦© 20147.10.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀPÁðj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 28 J¸ï¦© 2012 (¦)23.9.2014²æà JA.J.¨Á¹vï, ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£É E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 20145.9.2014²æà ºÀjñïPÀĪÀiÁgï J¸ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 22 J¸ï¦J 20144.9.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ PÀZÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV «rAiÉÆÃPÁ£ï ¦üæqïÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉæeï ªÉÄÊPÉÆæêÉÇêɣï Rjâ¸ÀĪÀ §UÉΠ
¦r 23 J¸ï ¦J 20143.9.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ C¢üPÀÈvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV E£ÉÆßêÁ 2.5 V(E4) PACKAGE X, 7 seater ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÁºÀ£À Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
¦r 33 J¸ï¦© 20122.9.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ MlÄÖ 6 ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 20142.9.2014²æà «£ÀAiÀÄ J. ºÉUÀqÉ ©£ï C£ÀAvÀ ºÉUÀqÉ, zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ²ÃWÀæ°¥ÀUÁgÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
PÉJ¸ï¦© 3 JAJ¸ï 2014 4.8.2014gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(3)14.7.2014²æà CdAiÀiïPÀĪÀiÁgï ©£ï Dgï. C±ÉÆÃPïPÀĪÀiÁgï, ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(2)14.7.2014²æà JA.r.AiÀÄÆ£À¸ïSÁ£ï ©£ï JA.r.¨sÁµÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(1)​14.7.2014²æà PÁwðPï J. ©£ï D£ÀAzï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 14 J¸ï¦© 20148.7.2014²æêÀÄw gɨÉPÁ gÀAd¤, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ReÁ£Á¢üPÁj, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ 2014£Éà ¸Á°£À°è UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(3)28.6.2014²æà eÉ.«.¢Ã¥ÀPï ©£ï ªÉAPÀmÉñï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(2)28.6.2014²æà jAiÀiÁeï ©.n. ©£ï vÁeï¦Ãgï, ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 20 J¸ï¦© 2014(1)28.6.2014²æà «ÄÃgÁ EPÁâ¯ï ºÀĸÉÃ£ï ©£ï «ÄÃgï vÁºÉÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 19 J¸ï¦©  2014 25.6.2014²æà ¹.JA.E¨Áæ»A, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
¹D¸ÀÄE 78 ²¸À£Éà 2014 16.6.2014²æà ¹.JA.E¨Áæ»A, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÄl zÀeÉð ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 48 ¦J¸ïr 201413.6.2014²æà ¹.JA.E¨Áæ»A, ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßV £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
¦r 18 J¸ï¦© 201412.6.2014²æà JA.J.¨Á¹vï, EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ F ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ
¦r 53 J¸ï¦© 201312.5.2014Release of Rs.9,22,352/- as 2nd installment to the National Law School of India University (NLSIU), Bangalore for the Evaluation Study on “Minorities in Karnataka- Comprehensive study – in their Social Economic Development” – reg.
¦r 51 J¸ïJ¸ïJA 20148.4.2014²æà gÀ»Ã¸ï JA., L.E.J¸ï. (2008) DyðPÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, DyðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ
r¦JDgï 1035 J¸ïJJ¸ï  201322.3.2014Posting of Sri M.Rahees (IES:2008) as Research Consultant, State Planning Board
¦r 36 J¸ï¦J 201323.01.2014²æêÀÄw ©¢µÁ ZËzsÀÄj, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½, EªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì(Children  Education Allowance) ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
¦r 78 J¸ï¦© 201117.01.2014ªÉÄ:²æà JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ïì Jd¤ì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ 2 UÀÆæ¥ï r ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ §UÉÎ.
¦r 4 ¦J¸ïr 2014 9.1.20142013-14£Éà ¸Á°£À DyðPÀ ¸À«ÄÃPÉë ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ºÀt ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
¦r 10 J¸ï¦© 201207.01.2014²æà PÉ.«.£ÀAdÄAqÉÃUËqÀ, ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.J.J¸ï. C¢üPÁj, EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ «±ÉõÀ PÀvÀðªÁå¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÉ £ÉëĹ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ

2013

PD 53 SPB 2013

21.10.2013

Regarding entrusting the study of the “evaluation on Minorities in Karnataka – Comprehensive study in their social and economic Development” and release of 1st Installment to Centre for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy National Law School of India University (NLSIU), Bangalore

 

PD 94 PSD 2013

21.10.2013

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿದಿಷಾ ಚೌಧುರಿ, ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 28 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012

26.7.2013

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಬಾಸಿತ್, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 39 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012 (ಭಾ)

29.5.2013

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

PD 10 IMM 2013

27.3.2013

Release of final installment of Normal Central Assistance to Karnataka for the year 2012-13 reg

 

PD 39 SPB 2010

15.3.2013

Release of 4th and final installment  to Institute for Social and  Economic Change (ISEC), Bangalore for the study on “Evaluation of Health Insurance Schemes in Karnataka”

 

PD 4 SPB 2012

13.3.2013

Approach Paper for 12th Five Year Plan

 

ಪಿಡಿ 14 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2013

 

12.3.2013

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 43 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012

 

5.3.2013

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ/ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ

 

¦r 17 J¸ï¦©  20138.2.2013gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ PÀZÉÃj ºÁUÀÆ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ PÀZÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¨ÁrUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ §UÉΠ
¦r 12 J¸ï¦©  20131.2.2013«±ÉõÀ PÉÆñÀ ºÁUÀÆ G£ÀßvÁ¢üPÁj ¸À«ÄwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ §UÉΠ

ಪಿಡಿ 7 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2013

 

24.1.2013

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ​, ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

 

ಪಿಡಿ 7 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2013

 

18.1.2013

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ​​

2012

ಪಿಡಿ 39 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012

 

9.11.2012

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ​

ಪಿಡಿ 33 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012

26.9.2012

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 3 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ​

ಪಿಡಿ 80 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2010

24.8.2012

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 28 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2012

14.6.2012

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಬಾಸಿತ್ ರವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

¦r 48 J¸ï¦©  201015.5.2012²æà gÁªÀÄZÀAzÀæUËqÀ, ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½, EªÀgÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀ §UÉΠ
¦r 87 J¸ï¦©  20109.4.2012gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀZÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ §UÉΠ

ಪಿಡಿ 82 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2010

3.1.2012

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2011

¦r 82 J¸ï¦©  2011 (¨sÁ)

24.11.2011​​

PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁ£Àå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà PÉ.JA.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ gÁdåPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ §UÉΠ

 

ಪಿಡಿ 82 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 20108.9.2011ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ
¦r 141 J¸ïJ¸ïJA 2011 15.9.2011gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 32 J¸ï¦© 2010 14.9.20​11Relieving of Sri Krishnamurthy Maiya, ISS), Research Consultant and Addl. Secretary to Govt., State Planning Board
¦r 30 J¸ï¦© 2010 23.5.2011Extension of Sri Krishnamurthy Maiya, ISS), Research Consultant and Addl. Secretary to Govt., State Planning Board

ಪಿಡಿ 82 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2011

10.3.2011

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

 

2010

ಪಿಡಿ 48 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2010

15.11.2010

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

 

ಪಿಡಿ 48 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2010

22.9.2010

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

¦r 32 J¸ï¦© 2009 25.2.2010Posting of Sri Krishnamurthy Maiya, ISS), Ministry of Programme Implementation, GOI, as Research Consultant to State Planning Board
2009¦r 71 J¸ï¦© 2009 25.7.20​09«µÀ£ï UÀÄA¥ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ 2020 PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄµÀ£ï UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É §UÉΠ

2008

PD 38 SPB 2008 (P)

10.9.2008

Re- Constitution of  State Planning Board

 

¦r 50 J¸ï¦© 200819.08.2008gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉZÀÄѪÀj D¥ÀÛ ¹§âA¢UÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

ಸಿಆಸುಇ 59 ಶಿಸನೇ 2008

13.6.2008

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 38 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2008

9.6.2008

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ, ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸಿಆಸುಇ 4 ಶಿಸನೇ 2008

16.1.2008

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎನ್.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. (ನಿವೃತ್ತ), ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2007

PD 10 SPB 2005 (P)

6.12.2007

Re- Constitution of  Karnataka State Planning Board

 

PD 10 SPB 2005 (P)

5.12.2007

Appointment of Sri  S.S. Meenakshi Sundaram, IAS (Retd.) as the Deputy Chariman of  Karnataka State Planning Board

 

¦r 56 ¦JAJA  20072.8.2007²æêÀÄw ©¢µÁ ZËzsÀÄj, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ, gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½ EªÀjUÉ DyðPÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀævÁåAiÉÆÃd£É §UÉΠ
¦r 56 ¦JAJA  20071.8.2007²æà J¸ï.ºÉZï.PÀÄ¢æªÉÆÃw, PÉ.J.J¸ï. (DAiÉÄÌ ±ÉæÃtÂ) EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠ
¦r 50 ¦JAJA  20072.7.2007¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ EªÀgÀ£ÀÄß gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð JAzÀÄ £ÉëĸÀĪÀ §UÉΠ

2006

ಪಿಡಿ 10 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2005

20.11.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 10 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2006 (ಭಾ)

1.9.2006

ಶ್ರೀ ಎ.ರವೀಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

 

ಸಿಆಸುಇ 82 ಶಿಸನೇ 2006

29.8.2006

ಡಾ: ಎ.ರವೀಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 10 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2005 (ಭಾ)

24.7.2006

ಡಾ: ಎ.ರವೀಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2005

ಸಿಆಸುಇ 31 ಶಿಸನೇ 2004

19.7.2005

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ. ಸಾಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2004

ಪಿಡಿ 14 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2004

5.2.2004

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ. ಸಾಲಿ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2003

ಪಿಡಿ 95 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2003

27.10.2003

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ 95 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2003

23.7.2003

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

¦r 190 J¸ï¦© 200211.02.2003Prescribing qualification for the post of Computer Programmer in the State Planning Board
2002¦r 52 J¸ï¦© 200226.12.2002Creation of technical posts in State Planning Board – reg.

ಸಿಆಸುಇ 125 ಶಿಸನೇ 2002

27.11.2002

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಪಿಡಿ  29 ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 2002

1.7.2002

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2001

PD 38 SPB 2000 (P)

17.7.2001

Nomination of members to the newly re-constituted State Planning Board

 

2000

PD 80 SPB 1999

12.4.2000

Constitution of State Planning Board

 

1998

ಯೋಇ 249 ಯೋಪರ 98

27.8.1998

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ​ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

1997¦r 113 J¸ï¦JA  9617.5.1997PÀ£ÁðlPÀ gÁdå AiÉÆÃd£Á ªÀÄAqÀ½UÉ DyðPÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ¤ÃqÀĪÀ §UÉΠ

1996

PD 288 PRI 1996

12.8.1996

Re- Constitution of  State Planning Board

 

1995

PD 55 PRI 95

4.3.1995

Re- Constitution of  State Planning Board

 

1993

PD 117 COP 1993

4.10.1993

Constitution of State Planning Board

 

Content Owned and Maintained by :State Planning Board , Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.

Top