Last modified at 24/02/2020 12:51 by System Account

ಮುಖಪುಟ


¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ PÉʦrAiÀÄ°è£À PÀArPÉUÀ¼À°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj PÉʦr C£ÀéAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top