​​​​​​​ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ


       ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲಾ 42 ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 14.05.2009 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು,

1.   ಮಾನ್ಯ​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
2.   ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಪ್ತಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
3.   ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

 ನಂತರ ಆಯೋಗದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲಾ 187 ಕೆಎಲ್ಎಂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 05.10.2015 ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕುಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಬರಹಗಾರರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ (ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು), ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 34 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಷರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:

್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು     ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆ

01     ಶ್ರೀ ಧೃವಕುಮಾರ್.ಎಸ್              ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು
02     ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತ.ಬಿ                       ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು
03     ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ಹೆಚ್                    ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
04     ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್.ಜಿ.ಎಸ್                ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
05     ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ವೈ                            ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
06     ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್                      ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
07     ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್.ಆರ್                         ದಲಾಯತ್
08     ಶ್ರೀ ಸರವಣ್ಣ ಕುಮಾರ್.ವಿ            ದಲಾಯತ್
09     ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಆರ್             ದಲಾಯತ್
 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:

್ರ.ಸಂ​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು     ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆ

 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕ್ಯಾಮನಕೋಲ    ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
2     ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ                                 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
03     ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಆರ್              ದಲಾಯತ್
 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:

್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು     ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆ

 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.ಎಸ್                     ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು
02     ಶ್ರೀ ರವಿ.ಕೆ                                      ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
03     ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್.ಎನ್                          ದಲಾಯತ್
 
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ:

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು            ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆ

 ಶ್ರೀಮತಿ ಫರ್ಹೀನ್ ಫಿರ್ದೋಸ್         ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ
02     ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಭಟ್                         ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ನಿಯೋಜನೆ)
03      ಶ್ರೀ ಎಂ.ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ  ​                  ಸಹಾಯಕರು
04     ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತ.ಎಸ್                            ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
05     ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ.ಎಲ್                       ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್
06     ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್.ಎಸ್                                  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
07     ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ                                  ದಲಾಯತ್

08     ಶ್ರೀ ಹೆಚ್..ಕಿರಣ್                              ದಲಾಯತ್