ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ Nos.302, 308 & 308A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

ದೂರವಾಣಿ : 080-22033757​​,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22200637
ಇ-ಮೇಲ್ : ps_lck@karnataka.gov.in
​                  lawcommissionofkarnataka.com
Website: www.karnataka.gov.in/lawcommission​