SharePoint

CM Yadiyurappa

​​​​​​​​​​​​​​​THE LAW COMMISSION OF KARNATAKA SO FAR HAS SUBMITTED FIFTYONE REPORTS FROM THE DATE OF CONSTITUTION OF THE COMMISSION TO THE GOVERNMENT. ​

Sl. No.SubjectVersion
1.    

Re : Amendment to Sec. 125 of the Cr.P.C, 1973  

                        

1973ರ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 125ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

2.    

To withdrawn Notification No.HD 24 PCR 79 date 31.8.1979 issued under Section 10 of the Criminal Law Amendment Act, 1932.

 

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1932ರ 10ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ.ಹೆಚ್‍ಡಿ 24 ಪಿಸಿಆರ್ 79 ದಿನಾಂಕ 31-8-1979ನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

3.    

Consideration of observations of the Judgments of High Court of Karnataka in 1996 (7) Karnataka Law Journal and Writ Petition No.624/1996 to amend Secs. 44 & 49 of the Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 

    

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ 44 ಹಾಗೂ 49ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ 1996 (7) ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಜರ್ನಲ್ 215 ಹಾಗೂ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624/1996ರಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ.    

English

 

 

 

​ಕನ್ನಡ

4.    

To amend Sec.9 of the Karnataka Lokayukta Act, 1984


ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ 9ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

5.    

To amend Sec. 306 of the Indian Succession Act, 1925  

 

ಭಾರತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1925ರ 306ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

6.    

To amend Sec. 269 of the Karnataka Panchayath Raj Act, 1993

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ 269ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

7.    

To amend third proviso to Sub-Sec. (2) of Sec. 309 of the Cr.P.C. 1973 

 

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1973ರ 309ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2) ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೂರನೇ ಪರಂತುಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

8.    

To amend Sec. 482 of the Cr.P.C. 1973    

 

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ 1973ರ 482ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

9.    

To amend Sec. 66 of the Karnataka Court Fees & Suits Valuation Act, 1958

 

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958ರ 66ನೇ ಪ್ರಕರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ.      

English

 

 

ಕನ್ನಡ

10.     

To amend Sec. 249 & 256 of the Cr.P.C, 1973 

 

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1973ರ 249 ಮತ್ತು 256ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ  

English

 

ಕನ್ನಡ

11.     

To amend Sec. 320 (2)  and the Schedule to the Cr.P.C. – Re. Sec. 498-A of the IPC

 

ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 498ಎ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕರಣ 320(2) ಹಾಗೂ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

12.     

To amend

  1. Order VII & Order IV of the CPC, 1908 &
  2. Sec. 17 and relevant Rules of the Registration Act, 1908.    

     
  1. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, 1908ರ ಆದೇಶ  VII ಮತ್ತು ಆದೇಶ IV ಮತ್ತು 
  2. ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908 ರ ಪ್ರಕರಣ 17 ಮತ್ತು ಸುಸಂಗತ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ

English

 

 

 

ಕನ್ನಡ

13.         

Re : Amendment to Sec. 4 of the Karnataka High Court Act, 1961 –

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 4ನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

English

 

ಕನ್ನಡ

14.         

Reference by High Court to amend Sec. 20 of Employee's Compensation Act, 1923      

 

ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖ ನೌಕರರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1923ರ 20ನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

15.         

Reference by High Court to amend Sec. 95 (5) of KLR Act, 1964  

 

ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ 95(5)ನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

English

 

ಕನ್ನಡ

16.         

Reference by High Court for amendment to Land Acquisition Act, 1984 & Registration Act, 1908

 

ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1894 ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

17.         

Re : Repealing Sec. 309 of IPC – offence of attempt to commit suicide 

 

ಭಾರತ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 309ನೇ ಪ್ರಕರಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪರಾಧ - ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   

English

 

 

ಕನ್ನಡ

18.         

Re : Enactment on Euthanasia petition from Smt. Karibasamma

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಇವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ  ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.

English

 

ಕನ್ನಡ

19.         

Re: Amendment to Registration Act for compulsory registration of all kinds of agreements regarding transfer of immovable properties      

 

ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕರಾರಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ - ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1908ರ 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

 


ಕನ್ನಡ

20.         

Re Amendment to Schedule of the Karnataka Stamp Act 1956 & Schedule-II of the Karnataka Court Fee & Suit Valuation Act 1957 relating to procedure in the Arbitration and Conciliation Act 1996.                            

 

ಭಾರತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫೀಜುಗಳು ಮತ್ತು ದಾವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958ರ IIನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.       

English 

 


 

ಕನ್ನಡ

21.         

Re: Procedure for trial of 'case' & 'counter-case'                              

 

`ಮೊಕದ್ದಮೆ' ಮತ್ತು `ಪ್ರತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ'ಯ ಅಧಿವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

English

 

ಕನ್ನಡ

22.         

Re: Assent to Bills – Problems of Delay (Articles 200 & 201 of The Constitution of India)                                 

 

ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ – ವಿಳಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 200 ಹಾಗೂ 201ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು)

English

 

 

ಕನ್ನಡ

23.         

Re: Rationalization of the penalties prescribed under the Panchayat Raj Act, 1993 (Act 14 of 1993).

 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ (1993 ರ 14ನೇಯದ್ದು) ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸುವುದು.

English

 

 

​ಕನ್ನಡ

24.         

Re: Change of name. – Amendment to the Registration of Births & Deaths Act, 1969

 

ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು - ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 1969.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

25.         

Re: Duty of the State to make every new law known to the Public before bringing it into force and Citizens' right to know any law as it stood on any particular day and Duty of the State to frame delegated legislation expeditiously.

 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಅದಿರುವಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿತ ಶಾಸನವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ

English

 

 

 

 

ಕನ್ನಡ

26.         

Re: Rationalization of the penalties prescribed under The Karnataka Municipalities Act, 1964 (Act 22 of 1964).

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ (1964 ರ 22ನೇಯದ್ದು) ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಾರಿತವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

27.         

Re: A Comprehensive strategy to combat the crisis of Rape.

 

ಬಲಾತ್ ಸಂಭೋಗದ ವಿಷಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ.

English

 

ಕನ್ನಡ

28.         

Re: Reference by the High Court of Karnataka by its common order in W.P. No.12971/2012.

 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:12971/2012 ಜೊತೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 12976/2012,12977/2012 ಮತ್ತು 12978/2012 ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಾವೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958 ರ 63ನೇ ಕಲಮಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

English

 

 

ಕನ್ನಡ

29.         

Re: Rationalizing Sentencing in Municipal Corporation Act

 

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಪೌರಸಭಾನಿಗಮ 1976ರ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು (1997 ರ 14ನೇಯದ್ದು)

English

 

ಕನ್ನಡ

30.         

Enacting a suitable Law for Protection of Right to Freedom of Religion


ವಿಷಯ: ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯುಕ್ತ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

English


 

ಕನ್ನಡ

31.         

Advisability of invoking Article 252 of the Constitution and adopting Transplantation of Human Organs Act, 1994 and urgent need to revoke the adoption and to enact a better Law for Human Organ Transplantation.

 

ವಿಷಯ: ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 252ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ಕಸಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 1994ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಸರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ.

English

 

 

 

ಕನ್ನಡ

32.         

Re: Need for Law to prohibit Public Nuisance caused by exposure of Carcass of Animals, Birds, Fish, etc.,

 

ವಿಷಯ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ.

English

 


ಕನ್ನಡ

33.         

Reference from the High Court of Karnataka

Re: Amendment to the Karnataka Minimum Wages Rules, 1958

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖ

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಜೂರಿ ನಿಯಮಗಳು 1958ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

English

 

 

 

ಕನ್ನಡ

34.         

The Karnataka Evil, Inuman and Superstitious Practices Prevention and Eradication Bill, 2014.

 

English

 

ಕನ್ನಡ

35.         

Amendment of the Karnataka Marriages (Registration and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 to curb Luxurious Marriages and promote Simple Marriages, Mass Marriages and Intercaste Marriages.

 

 

English

 

 

 

ಕನ್ನಡ

36.         

Revocation of Notifications Nos.203 & 204, dated 23rd July, 1868 issued by the then Governor General of India in Council in order to remove discrimination meted out to the native Christians of the then Mysore and Coorg Provinces.

 

English

 

 

ಕನ್ನಡ

37.         Ombudsman Law in Karnataka

ಕನ್ನಡ

​38.

The need to insert a provision in the Code of Civil Procedure to safeguard the interests of Landlords in eviction proceedings in Civil Law.


 

ಕನ್ನಡ

​39.Remedial measures to be taken to ensure prompt issuance of Delegated Legislation/Subordinate Legislation and its easy and ready accessibility in Karnataka.


​​ English

 

ಕನ್ನಡ

​40.Prescription of punishment for penal action envisaged under Sec. 321B of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and 187B of the Karnataka Municipalities Act, 1964.


 English

 

ಕನ್ನಡ

​41.Paradigm of binary genders of male and female in Indian law needs to be enlarged to include transgender persons.​​


​​ English

 

ಕನ್ನಡ

​42.Reservation in Promotion with Consequential Seniority in Services under the State in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes - An Overview

​English
​43.Amendment to Section 77 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
English
​44.The initiative of the Government of India to enact "National Water Framework Act" - An Overview from the angle of Feasibility, Expediency and the Constitutionality.
English
​45.​Amendment of Sections 4 and 5 of Karnataka Departmental Enquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses, Production of Documents and Miscellaneous Provisions) Act, 1981
English
​46.​Amendment to Section 4 of the Karnataka Prohibition of Violence against Medicare Service Personnel and Damage to Property in Medicare Service Institutions Act, 2009.
English
​47.​Amendment to Section 54 of the Code of Civil Procedure
English
​48.​The Need to record dying declaration in the presence of Judicial Officers under Section 32 of the Indian Evidence Act, 1972
(Amendment to Section 32 of the Indian Evidence Act, 1872)
English
​49.​Issue of Certificate to Orphans as Casteless
English
​50.​Amendment of Sections 272 and 273 of Indian Penal Code (Provision dealing with Food Adulteration) Consolidation of Laws regarding Adulteration of Food Stuffs
English
​51.​Amendment to Section 256-E of the Code of Criminal Procedure, 1973
English

Apart from the above mentioned 51 Reports, from the year 2014 the Law Commission of Karnataka has also sent its opinion on 14 subjects referred by the Government of Karnataka.


 
webs counters
Total Count
Karnataka Law Commission

©2015, All Rights Reserved.
Disclaimer:Please note that this page also provides links to the websites/ web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion.
Help ¦ Terms & Conditions ¦ Copyright Policy
Hyperlinking Policy ¦ Privacy Policy