​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ - ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ​ ​  ​​​​​​​​​​​ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ​    ​   icon-pdf ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರತಿ ​ ​    ​   icon-pdf ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


 ​​
​​​​​