​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​  ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದ ​​ಚಿತ್ರಗಳು ​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​

​​

​​ 
​​​ ​ ​ .