​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ​ ​​​


ಕ್ರ.ಸಂ          ನಡವಳಿಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
1 ​​​​​​​​​​​​​​​​​ 09-08-2016​ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭಾ ನಡವಳಿ  icon-pdf
​2 ​​​​​​​​​​​​​​​​ 14-1-2015 ರಂದು  ಸನ್ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಸಭಾ ​ನಡವಳಿ ​ icon-pdf
​​3
ದಿನಾಂಕ​16-6-2014  ಮತ್ತು 17-6-2014 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
​ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ  ​ಅಧ್ಯಯನ  ತಂಡದ ಪ್ರವಾಸದ  ವರದಿ ​​
icon-pdf
​​4
 ದಿನಾಂಕ ​21-5-2014 ರಂದು     ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ  ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಅಧ್ಯಯನ
ತಂಡದ ಸಭಾ  ನಡವಳಿ 
icon-pdf
​​5
24-1-2014 ​ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಸಭಾ ನಡವಳಿ 
​​icon-pdf
6
14 -2-2013​ರಂದು ಮಾನ್ಯ
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ​
​​icon-pdf
7 ದಿನಾಂಕ 11 -12-2012​ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ​ icon-pdf
8 ದಿನಾಂಕ 5-10-2012​ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಹಾಗು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ​ icon-pdf
​​​​​​​​​