​​​

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಕ್ರಾಂತಿವೀರ  ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ  ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ರಿ)

1


ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ​(ರಿ) ​
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052​
ದೂರವಾಣಿ: 080-22202211​
​ 2

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು​
:
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ರಿ)
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052​​
ದೂರವಾಣಿ:​ :080-22202211


​​ -ಮೇಲ್​ :kranthiveerarayanna@gmail.com

​​​​​​​​​