​​​ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ 1963
  3. ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ 1958
  4. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 1957
  5. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1996
  6. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1996
  7. ಟ್ರೆಜರಿ ಮಾನ್ಯುಯಲ್
  8. ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತಗಳು
  9. ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡತಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೈಪಿಡಿಗಳು.