​​​​​​​​​​​​​​​16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕುಕ 105 ಸಿಜಿಎಂ 2015 ದಿನಾಂಕ 29.04.2015ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ 
(ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕುಕ 131 ಸಿಜಿಎಂ 2014 ದಿನಾಂಕ 29.04.14ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ).

​​ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ
​ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ​ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ​ಮುಂದುವರೆಸಲಾದ
 ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು
​ಅನುದಾನ 
ಹಂಚಿಕೆ 
(ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)
​1​​​2210-01-110-1-21 | ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು​ ​75.00
​2​[2.1] 2210-01-110-1-22
ಮನೋರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗಗಳು
ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು
 ​3598​20048.00
​[2.1.1] ಮನೋರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ,
ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ, 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು
ಆಕುಕ 515 ಸಿಜಿಎಂ 2002 ದಿನಾಂಕ 7.2.2014  ​28
[2.1.2] ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು​ಆಕುಕ 515 ಸಿಜಿಎಂ 2002 ದಿನಾಂಕ 7.2.2002  
​5
​[2.1.3] ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮ, ಮುಡಶೆಡ್ಡೆ​ಆಕುಕ 135 ಸಿಜಿಎಂ 91 ದಿನಾಂಕ 28.3.1992
​3
​​ಇತರೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ​
​[2.2] ಕೆ.ಸಿ. ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ
ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
​ಆಕುಕ 134 ಸಿಜಿಎಂ 95 ದಿನಾಂಕ 16.11.1995 
​48
​[2.3] ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 77 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 174 ಸಿಜಿಎಂ 95 ದಿನಾಂಕ 11.05.1995
​46
​[2.4] ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 161 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 7-11-1997  
​1
​[2.5] ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ, 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
​ಆಕುಕ 129 ಸಿಜಿಎಂ 95 ದಿನಾಂಕ 30.03.1996  
​4
​[2.6] ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
​ಆಕುಕ 129 ಸಿಜಿಎಂ 95 ದಿನಾಂಕ 30.3.1997 
​2
​[2.7] ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಘಟಕ​ಆಕುಕ 171 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 10.11.1997  
​4
​[2.8] ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಘೋಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 145 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 10.11.1997  
​1
​[2.9] ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 184 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 23.2.1994​​1
​[2.10] ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ​ಆಕುಕ 247 ಸಿಜಿಎಂ 98 ದಿನಾಂಕ 28.11.1997​13
​​​[2.11] ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ
​ಆಕುಕ 162 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 13.11.19972​
​[2.12] ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತೀವ್ರ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕೇಂದ್ರ
​ಆಕುಕ 246 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 11.11.1997​4
​[2.13] ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 163 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 19.11.1997​10
​[2.14] ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 245 ಸಿಜಿಎಂ 97 ದಿನಾಂಕ 17.11.1997​2
​[2.15] ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಆಕುಕ 152 ಸಿಜಿಎಂ 96 ದಿನಾಂಕ 27.11.1996​3
​[2.16] ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​​ಆಕುಕ 193 ಸಿಜಿಎಂ 93 ದಿನಾಂಕ 2.6.1194​3
​[2.17] ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳು
​ಆಕುಕ 196 ಸಿಜಿಎಂ 94 ದಿನಾಂಕ 7.2.1996​9
​[2.18] 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಳೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ​ಆಕುಕ 701 ಸಿಜಿಎಂ 2002 ದಿನಾಂಕ 16.11.2002​17
​[2.19] ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ಬೀದರ್,
 ಬಿಜಾಪುರ, ಚಿತ್ರೆದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ,
ತುಮಕೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ,
ಧಾರವಾಡ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಕೆ.ಸಿ. ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರವಾರ
​ಆಕುಕ 321 ಸಿಜಿಎಂ 2000 ದಿನಾಂಕ 04.10.2000​84
​[2.20] ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಘೋಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು​ಆಕುಕ 368 ಸಿಜಿಎಂ 99 ದಿನಾಂಕ 11.10.1999​​4
​[2.21] ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ​ಆಕುಕ 366 ಸಿಜಿಎಂ 99 ದಿನಾಂಕ 11.10.1999​1
​[2.22] ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ದತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು)​HFW 61 WBA 96 ದಿನಾಂಕ 31.5.1996​1368
​[2.23] 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ 63 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ 
100 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ 38 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು
​ಆಕುಕ 1068 ಸಿಜಿಎಂ 06 ದಿನಾಂಕ 23.01.2007​1938
​[2.24] 30 ಹಾಸಿಗೆಳಿಂದ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ
25 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (38+25=63)
​1325
​3​2210-01-110-2-16
ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಟ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ
​325.00
​4​2210-01-110-2-41
ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್
​48​301.00
​5​2210-01-110-0-07
39 ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ (ಪುಟ 21-22)
​300.00
​6​2210-01-800-0-18
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ರಾ.ಆ.ಅ.) (ಪುಟ 22)
​11502.00
​7​2210-06-001-0-07
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪುಟ-42-43)
​​ಆಕುಕ 433 ಆಯೋಸಂ 99 ದಿನಾಂಕ 11.10.1999
ಆಕುಕ 152 ಎಂಎಂಎಸ್ 99 ದಿನಾಂಕ 3.2.2000
​2​118.00
​8​2210-06-101-7-15
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿವಾರಣ ಸಂಘ (ಪುಟ 48)
​200
​9​2210-80-001-0-01
ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ಪುಟ 60)
​ಆಕುಕ 216 ಸಿಜಿಇ 2008 ದಿನಾಂಕ 20.2.2009
ಆಕುಕ 143 ಸಿಜಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ 20.08.2010
ಆಕುಕ 113 ಸಿಜಿಎಂ 2012 ದಿನಾಮಕ 21.06.2012
​14001.00
​10​4210-01-0-110-1-01
ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ (ಪುಟ 88)

​​7500.00
​11​2210-80-800-0-17
ಸಮಗ್ರ ಮಾತೃ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ (ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ) (ಪುಟ 65)
​ಆಕುಕ 345 ಸಿಜಿಎಂ 2008 ದಿ: 10-10-2009​5200.00
​12​2210-80-800-0-18 | ಇ.ಎಂ.ಆರ್.ಐ. ಸ್ಥಾಪನೆ (ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ) (ಪುಟ 65)​ಆಕುಕ 10 ಎನ್.ಟಿ. 2008 ದಿ: 11.8.2010​10483.00
​13​4210-01-110-1-06
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಪುಟ 89)
​147.00
​14​2210-80-001-0-02
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಾರ್ಡುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ (ಪುಟ 60-61)
​ಆಕುಕ 173 ಸಿಜಿಎಂ 2008 ದಿ: 03-10-2008​230​600.00
​15​4210-04-200-1-02 | ಆರೋಗ್ಯ ಭವನ (ಪುಟ 97-98)​2000.00
​16​2210-06-107-0-01
ಜನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪುಟ 51)
​ಆಕುಕ 34 ಹೆಚ್ ಸಿ ಹೆಚ್ 85 ದಿ: 27.06.1986
​211​470.00
​17​2210-06-101-8-02
ಅಂಧತ್ವ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕೋಮ 
ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ - ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ (ಪುಟ 51)
​​ಆಕುಕ 407 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ. 85 ದಿನಾಂಕ 27.6.1986
ಆಕುಕ 576 ಪಿಪಿಎನ್ 76 ದಿ: 12-12-1977
ಆಕುಕ 45 ಎಸ್.ಟಿ.ಕ್ಯೂ 86 ದಿ: 31-1-1987

​48260.00​
​18 ​2210-06-110-1-03
(ಶೇ 100%) ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಲೇರಿಯ ನಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ನಗರ) (ಪುಟ 44)
​75.00
​19​2210-06-202-7-06
ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಗಿನಿಜಂತು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪುಟ 47)
​ಆಕುಕ 207 ಸಿಜಿಎಸ್ 82 ದಿನಾಂಕ 07-08-1984​10.00
​20​2210-06-101-7-14
ಶೇ.100% ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಸಮಗ್ರ 
ರೋಗಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪುಟ 48)
​​ಆಕುಕ 217 ಸಿಜಿಎಂ 2010
ದಿನಾಂಕ 12.04.2010​
​90
​21​​​2210-06-101-7-10 | ಶೇ 100% ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ
ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಅಸಮತೆ 
(iodine deficiency disorder) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪುಟ 47-48)
​​ಆಕುಕ 220 ಸಿಜಿಎನ್ 86 ದಿನಾಂಕ 26.06.1988 
ಆಕುಕ 101 ಎಸ್.ಎಂ.ಎಂ. 93 ದಿ: 26.03.94
​32​52.00
​22​​2210-06-001-0-05 | ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ (ಪುಟ 43)​​ಆಕುಕ 103 ಸಿಜಿಇ 2011 ದಿನಾಂಕ 20.6.2012​681.00
​23​​2210-06-101-7-17 | ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತ ಉಚಿತ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (ಪುಟ 48-49)
​​ಆಕುಕ 115 ಸಿಜಿಇ 2012 ದಿನಾಂಕ 06.07.2012​10.00
​24​2210-06-101-7-​18 | ಹೆಚ್. ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್. ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು
ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಲೀಂಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಯ (ಎಲ್.ಡ.ಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.)
ಮುಂದುವರಿಕೆ (ಪುಟ 49)
​ಆಕುಕ 154 ಸಿಜಿಇ 2012 ದಿನಾಂಕ 17.01.2013​​200.00
​25​​2210-01-104-0-01
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ (ಪುಟ 7)
​2000.00
​26​​2210-03-104-0-02
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ 
ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಪುಟ 20-21)
​ಆಕುಕ 312 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013 
ಮತ್ತು 20.09.2013
​101.00
​27​2210-03-110-0-08
​ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳ
ಸ್ಥಾಪನೆ (ಪುಟ 21-22)
​​ಆಕುಕ 336 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​500.00
​28​​2210-06-101-7-19
ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ ಪೀಡಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ (ಪುಟ 49)
​ಆಕುಕ 48 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​​175.00
​29​2210-06-107-0-08
ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಪುಟ 57)
​ಆಕುಕ 314 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​400.00
​30​4210-04-200-1-03
ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಪುಟ 98)
​​ಆಕುಕ 337 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​100.00
​31​​2210-01-110-02-44
ಕೆ.ಸಿ. ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ
ಅಪಘಾತ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಪುಟ 13)
​​ಆಕುಕ 564 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​5.00
​32​​2210-01-200-0-04
ಶುಚಿ ಯೋಜನೆ (ಪುಟ 14-15)
​​ಆಕುಕ 107 ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್ 2013 ದಿನಾಂಕ 31.08.2013​4796.00
​33​2210-06-104-0-14
ಜನರಿಕ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಪುಟ 58-59)
​ಆಕುಕ 68 ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ. 2013 ದಿನಾಂಕ 12.12.2013​25.00
​34​​2210-06-800-0-14

ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ನೆರವು
​​ಆಕುಕ 309 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 12.12.2013​25.00
​35​​2210-80-001-0-03

ರಾಜೀವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ (ಪುಟ 61)
​​ಆಕುಕ 343 ಸಿಜಿಇ 2013 ದಿನಾಂಕ 23.11.2013​1500.00
36​​​4210-01-110-1-19

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಬಾರ್ಡ್ (ಪುಟ 92)
​ಆಕುಕ 104 ಸಿಜಿಎಂ 2014 ದಿನಾಂಕ 14.07.2014​2500.00
​37​​2210-06-800-0-15

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ದಂತ ಭಾಗ್ಯ (ಪುಟ 19)
​​ಆಕುಕ 114 ಸಿಜಿಎಂ 2014 ದಿನಾಂಕ 07.07.2014​200.00
​38​​2210-80-800-0-25

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ (ಪುಟ 66)
​​ಆಕುಕ 47 ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್. 2014 
ದಿನಾಂಕ 13.11.2014
​200.00
​39​2210-01-110-110-1-18

ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (ಪುಟ 8-9)
​413.00
​40​​2210-06-800-0-13

ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ (ಐ.ಇ.ಸಿ.) (ಪುಟ 58)
​50.00
​41​2210-80-800-0-24

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪುಟ 64)
​​ಆಕುಕ 166 ಸಿಜಿಇ 2014 ದಿನಾಂಕ 12.08.2014​400.00
​42​​2210-06-101-7-20

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ | (ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಪುಟ (49-50)
​​​ಆಕುಕ 155 ಸಿಜಿಇ 2012 ದಿನಾಂಕ 06.7.2012 
ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 21.12.2012
​5401.00