Last modified at 23/10/2019 15:36 by gokenergy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು :

1).
 ದೀನದಯಾಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ(ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜೆ.ವೈ):

             ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ​ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 44/44/2014-RE ದಿನಾಂಕ: 03.12.2014ರಲ್ಲಿ ದೀನದಯಾಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋ
ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಅ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತುಕೃಷಿಯೇತರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸರದಿ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಭಜನೆ; ಮತ್ತು

ಆ) ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು/ಮಾರ್ಗಗಳು/ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮಾಪಕ ಸೇರಿದಂತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಉಪ ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಲವರ್ಧನೆ. 

ಇ). ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ: ದಿನಾಂಕ 01.08.2013ರಲ್ಲಿ CCEA ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಆರ್.ಜಿ.ಜಿ.ವಿ.ವೈ 12ನೇ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಆರ್.ಜಿ.ಜಿ.ವಿ.ವೈಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜೆ.ವೈ ಯೋಜನೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ.​

 ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜೆ.ವೈ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1754.32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

​ಕ್ರ.ಸಂ​ಕಂಪನಿ​ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
​1​ಬೆಸ್ಕಾಂ​235.33
​2​ಸೆಸ್ಕ್​278.84
​3​ಮೆಸ್ಕಾಂ​395.67
​4​ಹೆಸ್ಕಾಂ​332.12
​5​ಜೆಸ್ಕಾಂ​496.83
​ಹುಕ್ಕೇರಿ​7
ಒಟ್ಟು ​​1745.79
ಪಿ.ಎಂ.ಎ ವೆಚ್ಚ @ 0.5% ​​8.73
​ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ​​1754.52

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: http://ddugjy.gov.in/

2) ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (Integrated Power Development Scheme (IPDS)): 
        ಕೇಂದ್ರಇಂಧನ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 26/01/2014- APDRP ದಿನಾಂಕ:03.12.2014ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ (IPDS) ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಅ) ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾಜಾಲದ ಬಲವರ್ಧನೆ.

ಆ) ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‍ಪರಿವರ್ತಕಗಳು/ಮಾರ್ಗಗಳು/ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆ.

ಇ) ವಿತರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾಜಾಲದ ಬಲವರ್ಧನೆ: ದಿನಾಂಕ 21.06.2013ರಲ್ಲಿ CCE ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಆರ್.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ 12ನೇ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಆರ್.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ.

ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1197.66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

​ಕ್ರ.ಸಂ​ಕಂಪನಿ​ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ​ಅನುಮೋದಿತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
​1​ಬೆಸ್ಕಾಂ​45​459.45
​2​ಸೆಸ್ಕ್​33​179.06
​3​ಜೆಸ್ಕಾಂ​42​184.33
​4​ಮೆಸ್ಕಾಂ​30168.44
​5​ಹೆಸ್ಕಾಂ​73​206.38
​ಒಟ್ಟು ​​223​1197.66

 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: http://ipds.gov.in/

3) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನಾ - ಸೌಭಾಗ್ಯ ​

ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ  ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 44/2/2016-RE  ದಿನಾಂಕ: 11.10.2017ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನೆಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನಾ - ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ರಹಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಯೋಜನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 

Particulars% Share of funds
GOI Grant60%
Utility/State Contribution10%
Loan30%
Additional Grant from GOI on Achievement of prescribed milestone15%
Max. Grant from GOI75%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

1)ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ :

  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿಯೋಜನೆಯನ್ನು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನುಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 129   ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ.2123 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ  ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರದ  ಅನುಮೋದನೆ  ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ  ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನುರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿಒದಗಿಸಲು, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ.60 ರಷ್ಟುಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲದರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು: (31-03-2019ರ ತನಕ)
ಕ್ರಸಂಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರುಒಟ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳುಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎನ್.ಜೆ. 
11 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳು
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ  ಸಂಖ್ಯೆ )
ಶೇಕಡವಾರು
ಪ್ರಗತಿ(%)
  1ಬೆಸ್ಕಾಂ40542542100%
  2ಸೆಸ್ಕ್2437036599%
  3ಹೆಸ್ಕಾಂ34444444100%
  4ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಘ
01
19
17
89%
​ 5ಜೆಸ್ಕಾಂ​30​​355​338​95%

ಒಟ್ಟು1291730170699%

2)ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು:

                 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪರಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ 2004-05 ರಿಂದ 2014-15 ರವರೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ನೀರಿನ  ಬರದ  ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತತ್ತರಿಸಿತ್ತು.  ಆಗ ನೀರು  ಸರಬರಾಜನ್ನು  ಇನಷ್ಟು ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.  ಈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 68,325  ಕುಡಿಯುವ  ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು(ಸ.ಯೋ.ಚೆ.) 2004-05  ರಿಂದ 2019-20 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ರವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟು 1,04,100 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾದ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

YEAR2004-05​2005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-12 2012-132013-142014-15​2015-162016-17​2017-18 ​​​​2018-19​2019-20 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ರವರೆಗೆ)
TOTAL2383393433453198482155793906571413472132318652​6716​10875​89645720​3590

3) ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ: 

       ಈ ಯೋಜನೆ ೦೧-೦೨-೧೯೯೭ ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ   ಬಳಸುವುದು. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಗಮ ​ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.​ ವರ್ಷವಾರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್‍ಗಳಿಗೆ  ​ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು:

YEAR2004-05​2005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-12 2012-132013-142014-​15​2015-162016-17​2017-18
2018-19 ​2019-20 ( ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ರವರೆಗೆ)
TOTAL103921543561492311322111261185712132159222019110859​​12512​20689​2334426106
​9233

4) ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ವಂತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.​

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:​
​ಕ್ರ.ಸಂ​ಹಂತ​ಸೌರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ​ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ​ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ   ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ​
​1​1ನೇ ಹಂತ​1009​4.66​26.8​1009
​2​2 ನೇ ಹಂತ​1530​3.74​35​ ​1453
​3​3 ನೇ ಹಂತ​901​4.99879
​4​4 ನೇ ಹಂತ278​3.295
​20
ಒಟ್ಟು​3718​66.83361


ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1009 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 191 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ  ಒಟ್ಟು 1453 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 250 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ  ಒಟ್ಟು 879 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 153 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.         

ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 20 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top