ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ),

ಕೊ.ಸಂ. 106, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು​-560001