ಪರಿಚಯ

Last modified at 02/07/2016 11:17 by cegwcae

ಪರಿಚಯ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳ (ಸಂಘಗಳ) ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಎಆರ್) ವತಿಯಿಂದ ಸೃಜಿತವಾದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2006 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇ-ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು (ಸಿ.ಇ.ಜಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ :

 

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ), ಕೆ-ಸ್ವಾನ್, ಸೆಕ್-ಲ್ಯಾನ್ - ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ.

 

ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕಗಳು

ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್., ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರುಗಳು ಬಳಸಬಹುದಿರುತ್ತದೆ.

 

ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು

ಇದು ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯು.ಐ.ಡಿ. (ಆಧಾರ್) ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

 

ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಪುಣತೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ.


ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2017, All Rights Reserved.