ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOK > Agriculture Secretariat > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Government Orders & Circulars 2014

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
Content Type
  
  
Description
87.pdf.pdf
  
Release of First Instalment Grants under National Food Security Mission (NFSM) and sub scheme during 2014-15-reg. Document23/01/2015 14:10
86.pdf.pdf
  
Release of Grants and sanctioning to counter sign the Grant-in-Aid bills under ATMA scheme during 2014-15-reg.Document23/01/2015 14:08
85.pdf.pdf
  
Release of Second instalment grant to Agriculture department under Mini Mission-I (Oilseeds) National Mission of Oilseeds and Oil Palm scheme during the year 2014-15-reg (Excluding Oil Palm Development Programme) Document23/01/2015 14:07
84.pdf.pdf
  
Constitution of State level and District level Committees  for effective  implementation of different Centrally sponsored schemes under Department of Agriculture.Document23/01/2015 14:06
83.pdf.pdf
  
Release of Second installment grant and balance state share of first                     installment grant to Horticulture Department under NMOOP (Oil palm) for the year 2014-15-reg.Document23/01/2015 14:05
82.pdf.pdf
  
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು” ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಿಂದ ರೂ.40 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 14:04
81.pdf.pdf
  
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2014 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಹವಾಮಾನ ಾಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ  2014 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಬಿಡDocument23/01/2015 14:03
80.pdf.pdf
  
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಮತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಘೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Document23/01/2015 14:01
79.pdf.pdf
  
Release of first instalment grants for Centrally Sponsored Scheme National Mission on Food Processing (NMFP) during the year 2014-15-reg.Document23/01/2015 13:59
78.pdf.pdf
  
Constitution of State level and District level  Committees  for effective  implementation of different  Centrally sponsored schemes under Department of    AgricultureDocument23/01/2015 13:58
77.pdf.pdf
  
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:57
76.pdf.pdf
  
Release of first instalment grants for Centrally Sponsored Scheme National Mission on Food Processing (NMFP) during the year 2014-15-reg.Document23/01/2015 13:57
75.pdf.pdf
  
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.Document23/01/2015 13:56
74.pdf.pdf
  
ಮೈಸೂರು ತಂಬಾಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಖಾಸಗಿ ಷೇರುದಾರರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೇಯ ಪರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ರೂ. 859.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.Document23/01/2015 13:55
73.pdf.pdf
  
Implementation of  Rashtriya Krishi Vikasa Yojana (RKVY) during 2014-15  -Release of Balance grant of Additional Central Assistance under RKVY during 2014-15 reg.Document23/01/2015 13:54
72.pdf.pdf
  
ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ) ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:53
71.pdf.pdf
  
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಘೋಷನೆ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:52
70.pdf.pdf
  
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ಭೂಚೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತುDocument23/01/2015 13:51
68.pdf.pdf
  
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಾಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Document23/01/2015 13:49
67.pdf.pdf
  
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.Document23/01/2015 13:49
66.pdf.pdf
  
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಘೋಷನೆ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:48
65.pdf.pdf
  
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಘೋಷನೆ ಬಗ್ಗೆ Document23/01/2015 13:47
64.pdf.pdf
  
ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (Agriculutre Price commission)ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ.Document23/01/2015 13:46
63.pdf.pdf
  
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲುಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   Document23/01/2015 13:45
62.pdf.pdf
  
Releasing of State Share to ATMA scheme for the year                                2014-2015.Document23/01/2015 13:43
61.pdf.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಪಡೆಯುವ ರೂ800.00 ಕೋಟಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಾಲದ ಖಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:43
60.pdf.pdf
  
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ -2013 ಅನುಷ್ಠನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:42
59.pdf.pdf
  
2013 ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಬಿ.ಟಿ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತುDocument23/01/2015 13:41
58.pdf.pdf
  
2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ  “ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ”   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:40
57.pdf.pdf
  
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಆವರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆDocument23/01/2015 13:39
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ :ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top